Jaarplan 2019

Het jaarplan 2019 van Dutch TechZone is vastgesteld door de Program Board van Dutch TechZone. Het plan is de opdracht aan het Programmabureau en het programmateam en uitgangspunt van werken van alle partijen en functionarissen die op een of andere wijze een bijdrage leveren aan de triple helix in de regio Dutch TechZone.

Thema 1: Clustervorming en ondernemerschap

Doelstelling

Over 5 jaar realiseert Dutch TechZone minimaal 5 nieuwe Communities of Practice (bedrijvennetwerken) per jaar, worden per jaar 5 nieuwe parels uitvergroot en worden per jaar minimaal 3 nieuwe proposities gerealiseerd (nieuw of bestaand), waarbij in alle gevallen excellent vakmanschap voorop staat (hybride georganiseerd: leerlingen in bedrijven, werknemers in school).

Vertaling voor 2019

 1. In samenwerking met de accounthouders van de gemeenten en provincie en de ondernemersverenigingen een database opzetten, waarin de bekende parels worden opgenomen en mogelijke nieuwe worden geïdentificeerd.
 2. In 2019 middels website, nieuwsbrief en/of TechZine 8 parels in beeld brengen.
 3. In samenwerking met de onder 1 genoemden een onderzoek uitvoeren naar de vraag op welke wijze bedrijfsprofielen van alle bedrijven in de regio in een bestaande of te ontwikkelen database kunnen worden opgenomen. Dit onderzoek is in het 3e kwartaal van 2019 afgerond.
 4. Aan het eind van 2019 zijn tenminste 250 bedrijfsprofielen in de database opgenomen.
 5. Eind 2019 is een omgevingsanalyse van Dutch TechZone gereed: wie zijn onze partners, belanghebbenden, relevante samenwerkingsverbanden, kennisinstituten, overheden, ondernemers en hun verbanden, clusters, CoE’s, CoP’s enz. Deze omgevingsanalyse is de basis voor nadere activiteiten in het kader van regiobranding en/of lobby en het startpunt voor het opbouwen van relaties in het kader van het te realiseren programma van DTZ.
 6. In het 2e kwartaal wordt een bijeenkomst belegd voor onze stakeholders, waarbij de triple-helix-werkwijze die in de cluster chemie (een reeds bestaande CoP) is toegepast, wordt toegelicht en gepromoot.
 7. In vervolg op punt 6 is eind 2019 een draaiboek opgesteld voor de creatie van CoP’s en zijn drie CoP’s geïdentificeerd, op de website en in de nieuwsbrief beschreven.
 8. Na de zomervakantie 2019 is een nieuwe versie van de Bedrijvenregeling opengesteld voor ondernemers in de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen en afhankelijk van de gekozen subdoelstellingen mogelijk ook in de gemeente Hardenberg.
 9. Acht à negen keer per jaar vindt overleg plaats tussen leden van de Program Board, het Programmabureau en de voorzitters van alle ondernemersverenigingen in de regio over de brede doelstellingen van Dutch TechZone en de actualiteit in de regio rond ondernemen/ondernemerschap en de wijze waarop een bijdrage aan verbeteringen kan worden geleverd.
Thema 2: Onderwijs en arbeidsmarkt

Doelstelling

ver 5 jaar bestaan in de regio vanaf het PO technische profielen c.q. doorlopende leerlijnen PO/VO/MBO/HBO, alsmede aansluiting bij RUG, TU Twente en Wageningen UR, waarbij de verbinding met de arbeidsmarkt hybride is vormgegeven.

Vertaling voor 2019

 1. De aanbevelingen uit het lopende onderzoek naar techniekcampus/-hotspots hebben tot besluitvorming geleid, uiterlijk in het 3e kwartaal van 2019.
 2. De besluitvorming naar aanleiding van de aanbevelingen is geoperationaliseerd (al dan niet in werkgroepen en/of opdrachten tot het opstellen van businesscases), waarbij helder is wie van welke onderdelen eigenaar is.
 3. In het 2e kwartaal is een sluitende businesscase opgesteld voor de stage-app en in het 3e kwartaal is een prototype van de app operationeel. Bij een sluitende case heeft de app in het 4e kwartaal tenminste tot 100 geuploade profielen geleid.
 4. De Vlogbattle gaat in het 4e kwartaal van start in de gemeente Coevorden en trekt tenminste 50 deelnemers.
 5. In het 3e kwartaal wordt een analyse opgeleverd van de relaties tussen onderwijsinstellingen (van PO naar HBO/universitair met speciale aandacht voor Technasia) en bedrijven in relatie tot de lopende projecten (Rifs, regiodeal, onderzoek hotspots enz) met als doelstelling stroomlijning aan te brengen en overbelasting van bedrijven te beperken.
 6. In het 2e kwartaal wordt het initiatief genomen tot het bijeenroepen van die stakeholders die geconfronteerd worden met problematiek rond huisvesting en vervoer van studenten/stagiaires en/of (tijdelijk) personeel in de regio teneinde te bezien of gezamenlijke actie gewenst of noodzakelijk is en daarbij vast te stellen wie eigenaar van een dergelijke activiteit is.
Thema 3: Naamsbekendheid en regiobranding

Doelstelling

Over 5 jaar staat de regio Dutch TechZone (inter-)nationaal bekend als de technische hotspot die klaar is voor nu en de toekomst, en staat Dutch TechZone in de top 3 van meest succesvolle regio’s van Nederland.

Vertaling voor 2019

 1. In het 2e kwartaal wordt een marketingplan opgeleverd, dat vanaf de vaststelling door het programmateam leidend is voor de gezamenlijke activiteiten van de triple helix in de regio; in dit plan worden de uitgangspunten beschreven voor de website, deelname aan beurzen, promotiedagen, magazine, nieuwsbrief, promotiemateriaal, vacaturesite of –app, film/video-uitingen, parels en te hanteren promotiekanalen. Daarnaast levert het de bouwstenen voor in- en externe lobbystrategieën.
 2. Ongeacht de uitkomsten van het marketingplan wordt in 2019 als regio DTZ deelgenomen aan de promotiedagen in Assen, alsmede aan de Transport en Logistiek Beurs in München.
 3. In het 2e kwartaal wordt een opdracht geformuleerd en de bemensing aangezocht voor een werkgroep die gegevens gaat verzamelen voor het regionaal DNA (dataset met betrekking tot werk, onderwijs, inkomen enz) dat tot verdere input kan dienen voor zowel de regiobranding als resultaatanalyse van de activiteiten gericht op de economische structuurversterking.
 4. In het 3e kwartaal zijn in samenwerking met de ondernemersverenigingen partnerpakketten (voor proud members, ambassadeurs, coaches enz.; zowel inhoud als prijs) ontwikkeld en voor individuele ondernemers beschikbaar. Onderdeel hiervan is ook een jaarlijks terugkerend regionaal event. Eind 2019 zijn 100 pakketten in de markt gezet, waarbij kosten en opbrengsten in balans zijn.
 5. Eind 2019 is een gezamenlijk bidbook gereed, afgestemd met relevante stakeholders als 1e fase in de acquisitie voor alle speerpuntsectoren van DTZ, waarbij elke mogelijke combinatie van interesse (regio, een, twee of drie gemeenten) direct toepasbaar is.
 6. Dutch TechZone neemt deel aan Innofuture 2019.